Hírlevél feliratkozás
Kapcsolat

Adatkezelési Tájékoztató

Econ Trading Kft.

Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Az Econ Trading Kft. (székhely: 1116, Budapest Kondorosi u. 3.., cégjegyzékszám: 01-09-193848) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak.

Az Európai Unió 2018. május 25-től hatályba lépő Általános Adatvédelmi rendelete („GDPR”) új adatvédelmi szabályokat ír elő az Európai Unió tagállamaiban.

Az „Üzleti Partnerek” olyan magánszemélyek, akikkel az Econ Trading Kft. üzleti kapcsolatban áll, beleértve, korlátozás nélkül, az ügyfelek, beszállítók, szolgáltatók és versenytársak képviselőit és munkavállalóit. Jelen levél célja, hogy tájékoztatást nyújtson a jelenlegi és leendő európai Üzleti Partnereknek a személyes adataik Econ Trading Kft. által végzett kezeléséről. A Econ Trading Kft. a GDPR alapján köteles ezt a tájékoztatást megadni.

A kezelt személyes adatok körében nem történik változás. Önnek nem szükséges semmit tennie.

 

1. Értelmező fogalmak

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak azonosak a GDPR fogalmaival, azonban a könnyebb áttekinthetőség érdekében magyarázó megjegyzéseket fűztünk hozzá.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon ez a szerv: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

  1. az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
  2. az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
  3. panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

 

2. Hogyan használjuk az Ön személyes adatait

Az Ön személyes adatait az Econ Trading a jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges mértékben kezeli (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), például,

- szerződés vagy más üzleti kapcsolat létesítése vagy teljesítése céljából (beleértve a vevői megrendelések kezelését, szállítását, fizetéseket, vagy panasz esetén felmerülő javításokat vagy szavatossági/ jótállási eseteket), továbbá személyes adatot kezelünk magánszemély ajánlatkérésének elkészítése vagy megválaszolása céljából, a szerződéses kapcsolat rendelkezéseinek és feltételeinek létrehozása céljából, valamint, hogy részt vegyünk termékfejlesztési tevékenységekben.

- továbbítjuk az Ön személyes adatait a vállalatcsoporton belül belső adminisztratív célokból (pl. könyvelés, CRM);

- biztosítjuk az informatikai biztonságot és működést;

- szolgáltatókat bízunk meg, különösen belső és külső informatikai szolgáltatókat, akik üzleti működésünket segítik (pl. Mailchimp);

- megfelelőségi vizsgálatok teljesítése érdekében;

- biztosítjuk az épület és munkahely biztonságát (beleértve a kamerás megfigyelést, amennyiben ez a helyiségeink védelme érdekében szükséges).

Személyes adatot kezelünk továbbá olyan magánszemélyekkel (természetes személyekkel) kötött szerződések teljesítése céljából, akikkel üzleti kapcsolatban vagyunk, például, kezeljük a vevői megrendeléseket, szállításokat és kifizetéseket, vagy panasz esetén felmerülő javításokat vagy jótállási és szavatossági igényeket, továbbá személyes adatot kezelünk magánszemély ajánlatkérésének elkészítése vagy megválaszolása céljából, a szerződéses kapcsolat rendelkezéseinek és feltételeinek létrehozása céljából, valamint, hogy részt vegyünk termékfejlesztési tevékenységekben (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Ezen túlmenően az Econ Trading-nek különféle jogi kötelezettségeknek kell eleget tennie (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), amelyek szükségessé tehetik az Ön személyes adatainak a kezelését. Ezen kötelezettségek következhetnek például adójogszabályokból vagy külkereskedelmi és szankciós jogszabályokból.

 

3. A személyes adatok címzettjei

Az Econ Trading vállalaton belül csak az erre jogosult munkavállalóknak – akiknek ez a munkakörükből fakadó feladatok ellátásához szükséges – van hozzáférése az Ön személyes adataihoz.

Megbízhatunk harmadik személyeket (többek között más Econ vállalatokat), hogy különös/ speciális szolgáltatásokat nyújtsanak, úgymint informatikai és pénzügyi, sales, és marketing szolgáltatásokat. Ezen túl – többek között – megbízunk jogi tanácsadókat, vezetői tanácsadókat és könyvvizsgálókat. Ezen harmadik személyek szolgáltatásaikat a mi ellenőrzésünk és utasításunk szerint nyújtják, és hozzáférésük lehet az Ön személyes adataihoz a szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben.

Továbbá az Ön személyes adatait a jogilag megengedhető mértékig továbbíthatjuk nemzeti és külföldi hatóságok részére (pl. nyugdíjalapok, adóhatóságok vagy államügyészségek) vagy bíróságoknak, hogy teljesítsük a jogi kötelezettségeket, vagy ha a társaság érdekében ez szükséges.

 

4. Adattovábbítások

A 2. pontban meghatározott célokból, az Ön személyes adatai továbbíthatók a DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. (Carl-Schulz-Platz 1 | D-92224 Amberg.) a Comau S.p.A. (Via Rivalta 30, Grugliasco, Italy) és más beszállító társaságok valamint szolgáltatóik részére is az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül és kívül.

Az EGT-n kívüli országoknak nem minden esetben vannak az Ön országához hasonló adatvédelmi szabályai és rendelkezései.

A jelenleg hatályos EU Általános Szerződési Feltételek elérhetők az alábbi linken: http://www.econtrading.hu/ASZF_eConTradingKft.pdf

Amennyiben meg kívánja tekinteni az eCon Trading-rel kötött szerződéseket, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a következő e-mail címen: info@econtrading.hu

 

5. Az Ön jogai

A jogszabályi előfeltételek függvényében, amelyek alkalmazhatóságát esetenként kell megállapítani, Önnek joga van tájékoztatást kapni a személyes adatairól és kérni a személyes adatai helyesbítését vagy törlését vagy a kezelés korlátozását vagy tiltakozhat bármely a 2. pontban leírt adatkezelés ellen és kérheti, hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatóság).

Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál.

 

6. Titoktartás és adattárolás

Minden egyes munkavállalónk, valamint a harmadik fél (szolgáltatók) személyzetének minden tagja, akiknek hozzáférésük van és/vagy személyes adatot kezelnek, kötelesek ezeket az adatokat bizalmasan kezelni. MINDEN ADATOT SZIGORÚAN BIZALMASAN KEZELÜNK, ÉS A VONATKOZÓ CÉLOKNAK MEGFELELŐ IDEIG, ILLETVE A VONATKOZÓ HELYI JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKBAN MEGHATÁROZOTT IDEIG TÁROLUNK.

 

7. Lépjen kapcsolatba velünk

Ez egy tájékoztató levél csupán és semmilyen intézkedés nem szükséges az Ön részéről. Amennyiben bármilyen kérése, kérdése, megjegyzése vagy javaslata lenne a jelen tájékoztató levéllel vagy adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatosan, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: info@econtrading.hu